Garantievoorwaarden

Termijn en dekking
Gedurende een termijn van 5 jaar na aankoopdatum geeft AAPS B.V. volledige garantie op materiaal en of productiefouten. De garantie wordt alleen verleend op het geleverde product, nooit op toegevoegde waarde of ander kosten. Gaat het om apparatuur dan wordt gebruik gemaakt van de service dienst van de producent.

De voorwaarden
Als er sprake is van garantie onderneemt AAPS B.V. de nodige stappen om tot oplossing van het probleem te komen. AAPS B.V. regelt en plant het uitvoeren van de garantie. AAPS kan daarbij derden inschakelen.

De bijzondere bepalingen
Niet gratis worden gerepareerd defecten c.q. verlies en beschadiging als gevolg van:

 • Het niet handelen volgens de bepalingen van de gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften;
 • Oneigenlijk gebruik of abnormaal gebruik;
 • Professioneel gebruik van voor huishoudelijk gebruik vervaardigde apparatuur;
 • Beschadiging door de gebruiker of derden;
 • Storingen als gevolg van inbouw- en aansluitfouten;
 • Storingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het apparaat vallen.

Verder zijn van gratis reparatie en / of vervanging uitgesloten:

 • Normale gebruiksslijtage;
 • Gebreken die de werking of de waarde niet noemenswaardig beïnvloeden;
 • Glasbreuk, krassen op glas, gloeilampen en losse accessoires;
 • Defecten aan, verlies en beschadiging als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering;
 • Defecten en gevolgschaden veroorzaakt door sterke verontreiniging of verkeerd onderhoud;
 • Beschadigingen die niet uit het product zelf kunnen voorkomen; krassen, schrammen en deuken.

Als de bij bezoek door de servicemonteur de garantieaanspraak niet is vast te stellen, zullen de voorrijdkosten en een half uur arbeidsloon volgens, op dat moment, geldende tarieven in rekening worden gebracht.

Algemene bepalingen
De uitgevoerde garantieaanspraak geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld en/of opzet onzerzijds. Indien wij desondanks tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal deze geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.

 

De AAPS garantie is uitsluitend van toepassing onder bovengenoemde bepalingen. Met inachtneming van de algemene voorwaarden zoals elders op deze website te vinden is.